Emprego e formación – Cursos de formación: FSE – 2020

 

ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a
concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de
actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa
convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo
Fondo Social Europeo e polo o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia
2014-2020).

No ano 2020 a través desta Orde, estanse a levar a cabo as seguintes actuacións: