2020

 

ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán a
concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de
actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa
convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020 (cofinanciada parcialmente polo
Fondo Social Europeo e polo o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia
2014-2020).

No ano 2020 a través desta Orde, e ata o mes de Xullo, leváronse a cabo as seguintes actuacións:

 

 • Preparación en Competencias Clave Nivel 2: Xaneiro- Xuño. 11 participantes.
 • Preparación en Competencias Clave Nivel 3: Xaneiro- Xullo .12 participantes.  
 • Graduado en E.S.A. dende 1º: Xanerio-Xuño.  11 participantes. 11 participantes.
 • Graduado en E.S.A. dende 3º:Xaneiro-Xuño. 10 participantes.  
 • Preparación en Competencias Clave Nivel 2:  Marzo-Maio. 12 participantes. 

 

A partir do mes de setembro, a través da nova convocatoria están previstas as seguintes (en Verín):

 • Graduado en E.S.A. dende 1º: Setembro- Decembro (continuará ata xuño de 2021).
 • Graduado en E.S.A. dende 3º: Setembro- Decembro (continuará ata xuño de 2021).
 • Preparación para proba libre Graduado en E.S.A. Modulo lingüístico. Outubro- Decembro (continuará ata xuño de 2021)
 • Preparación para proba libre Graduado en E.S.A. Modulo lingüístico. Outubro- Decembro (continuará ata xuño de 2021)
 • Preparación para proba libre Graduado en E.S.A. Modulo social. Outubro- Decembro (continuará ata xuño de 2021)
 • Preparación para proba libre Graduado en E.S.A. Modulo científico- tecnolóxico. Outubro- Decembro (continuará ata xuño de 2021).
 • Preparación en Competencias Clave. Competencia Matemática. Decembro (continúa ata Maio de 2021)
 • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lengua. Decembro (continúa ata Maio de 2021)
 • Preparación en Competencias Clave. Competencia Lingua. Decembro (continúa ata Maio de 2021)

Orde do 4 de maio de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de inciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social.