Garantía Xuvenil

 

   

“O FSE invirte no teu futuro”

 

Femuro ten concedida de novo (como terceiro ano consecutivo) a subvención para a contratación de traballadoras-es desempregadas-os a través doPrograma de Garantía Xuvenil, dirixida a persoas menores de 30 anos inscritas no sistema Nacional de Garantía Xuvenil en relación co obxectivo OT8 “conseguir formación e un emprego de calidade” (estratexia de comunicación 2014/2020).

Todo esto a través da Secretaría Xeral de Emprego, co apoio financieiro da Unión Europea a través do Fondo Social Europeo e a Inciativa de Emprego Xuvenil. 

 

ACTUACIÓN:  Programa de Educación, formación e sensibilización en igualdade no rural. 

 

Consiste en actividades educativas e formativas dirixidas a poboación do rural en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social:

  • Formación de persoas adultas dirixidas a capacitalas en diferentes áreas: novas tecnoloxías, uso das TICS na búsqueda de emprego, adquisición de técnicas e habilidades para a empregabilidade, mellora da lecto-escritura e operacións matemáticas básicas, adquisión de diferentes habilidades sociais, formación en igualdade, preparación Graduado E.S.O. … 

 

  • Actividades extraescolares lúdico-educativas para nenas-os: reforzo escolar, manualidades, primeiros pasos co PC, educación en valores, en igualdade de xénero, hábitos saudables, xogos… mediante estas actividades favorecemos, ademáis, a conciliación.

  • Obradoiros de Igualdade en Centros Educativos de Verín e Xinzo: durante os meses de novembro e marzo levanse a cabo diversas actividades de sensibilización e igualdade de xénero destinadas a centros educativos da provincia. 

 

INTERESE XERAL E SOCIAL

A través deste servizo achegamos recursos ao rural adaptándonos ás necesidades que a poboación presenta dando acceso á formación, especialmente a persoas en situación de vulnerabilidade. Ademais, por outra banda, favorécese a conciliación familiar e persoal mediante as actividades dirixidas á infancia.

En todas as actuacións de Femuro está presente de forma transversal a igualdade de xénero. Importante relevancia ten o traballo e actividades dirixidas á infancia neste ámbito para favorecer a coeducación.

 

 

PERSOAS BENEFICIARIAS

Persoas en situación de vulnerabilidade que viven no rural (mulleres, persoas con menores a cargo, persoas con escasos recursos, sen apoio familiar, baixa cualificación…)

As persoas beneficiarias polo tanto serán tanto nenas e nenos como persoas adultas.

Para a selección das persoas beneficiarias terase en conta prioritariamente, por unha banda, aquelas derivadas dos Servizos Sociais e outras entidades sociais e por outra, as mulleres das asociacións integradas en Femuro así como as súas familias.

 

RESULTADOS ESPERADOS DA ENTIDADE

Facilitar a experiencia profesional das traballadoras a través das seguintes actuacións:

  • Formación de persoas adultas: Alfabetización básica (mellora da lectoescritura, operacións matemáticas básicas e uso das TICS). Esperamos formar a 30 mulleres rurais en situacións ou risco de exclusión social. 

 

  • Actividades lúdico educativas infantís: Reforzo e moito máis (durante o curso escolar) e Femuro Verán (durante as vacacións estivais). Mediante este programa traballamos directamente cos/coas nenos/as de entre 4 e 12 anos. Os resultados esperados son continuar coa formación integral de 20 nenos e nenas en situación ou risco de exclusión social. 

 

  • Actividades de promoción da igualdade de Oportunidades en Centros Educativos: Continuar coas actividades de Igualdade no mes de Marzo con motivo do Día Internacional da Muller e do 25N Día Internacional contra a Violencia de Xénero, así como transversalmente en outras datas. Contamos con chegar a 500 nenos e nenos de primaria, 500 adolescentes nos institutos e 300 nenos e nenas de Educación Infantil. 

 

RESULTADOS ESPERADOS PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS

  • Que obteñan experiencia na formación de persoas de todas as idades e circunstancias sociais.
  • Que adquiran as habilidades necesarias para o desenvolvemento de programacións específicas entorno o eido social-educativo. 
  • Que se formen, á vez que traballan, en igualdade de xénero e poidan implementalo transversalmente en todas as súas actuacións.