Garantía Xuvenil

 

“O FSE invirte no teu futuro”

 

Femuro ten concedida de novo (como segundo ano consecutivo) a subvención para a contratación de traballadoras-es desempregadas-os a través doPrograma de Garantía Xuvenil, dirixida a persoas menores de 30 anos inscritas no sistema Nacional de Garantía Xuvenil en relación co obxectivo OT8 “conseguir formación e un emprego de calidade” (estratexia de comunicación 2014/2020).

Todo esto a través da Secretaría Xeral de Emprego, co apoio financieiro da Unión Europea a través do Fondo Social Europeo e a Inciativa de Emprego Xuvenil. 

 

ACTUACIÓN: 

O programa consiste en actividades educativas e formativas dirixidas a poboación do rural en situación de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión social:

  • Formación de persoas adultas dirixidas a capacitalas en diferentes áreas: novas tecnoloxías, uso das TICS na búsqueda de emprego, adquisición de técnicas e habilidades para a empregabilidade, mellora da lecto-escritura e operacións matemáticas básicas, adquisión de diferentes habilidades sociais, formación en igualdade, preparación Graduado E.S.O. … 
  • Actividades extraescolares lúdico-educativas para nenas-os: reforzo escolar, manualidades, primeiros pasos co PC, educación en valores, en igualdade de xénero, hábitos saudables, xogos… mediante estas actividades favorecemos, ademáis, a conciliación.
  • Obradoiros de Igualdade en Centros Educativos. 

 

INTERESE XERAL E SOCIAL

A través deste servizo achegamos recursos ao rural adaptándonos ás necesidades que a poboación presenta dando acceso á formación, especialmente a persoas en situación de vulnerabilidade. Ademais, por outra banda, favorécese a conciliación familiar e persoal mediante as actividades dirixidas á infancia.

En todas as actuacións de Femuro está presente de forma transversal a igualdade de xénero. Importante relevancia ten o traballo e actividades dirixidas á infancia neste ámbito para favorecer a coeducación.

 

PERSOAS BENEFICIARIAS

Persoas en situación de vulnerabilidade que viven no rural (mulleres, persoas con menores a cargo, persoas con escasos recursos, sen apoio familiar, baixa cualificación…)

As persoas beneficiarias polo tanto serán tanto nenas e nenos como persoas adultas.

Para a selección das persoas beneficiarias terase en conta prioritariamente, por unha banda, aquelas derivadas dos Servizos Sociais e outras entidades sociais e por outra, as mulleres das asociacións integradas en Femuro así como as súas familias.